Colour block


Fashion editorial story for Borealis Magazine