Poikilotherm


Fashion editorial story for Elegant Magazine